Vận chuyển và thanh toán

Ngân hàng  Nông nghiệp AGRIBANK Stk: 3000205098328            chủ tk: Nguyễn Trường sơn  chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình

Ngân hàng: Đầu tư phát triển  BIDV

Stk: 45510000097928      chủ tk: Nguyễn Trường sơn  chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình

Vận chuyển : khách hàng tự chọn

xe ô tô, giao hàng qua đơn vị vận chuyển Bưu điện thu tiền tại nhà hình thức COC